Magdalena Limanówka / Lime

PHP, Symfony, MySQL, PostgeSQL, Doctrine